YRITYS

Tornion KaMa-Palvelut on perheyritys. 

Karin jalanjäljissä kulkee pojat Jani ja Aki sekä tytär Tiia.

Lokakuussa 1998 Kari Marttila perusti toiminimen. Toiminta aloitettiin tekemällä töitä omalla traktorilla lumen aurauksina sekä muina traktoritöinä. Samaan aikaan oma valmisteiset peräkärryt valmistuivat omassa autotallissa, kotona Pirkkiössä. Lisäksi hankittiin ensimmäinen hiekkapuhalluskalusto.

1.10.2019 alkaen yrityksen omistajiksi ovat vaihtuneet

Jani Marttila, Tiia Peräntie ja Aki Marttila.

Yrityksen toimitusjohtajana toimii jatkossa Tiia Peräntie.

LAATU

Meille on erittäin tärkeää panostaa laatuun. Yrityksen toimintaperiaatteena on jatkuva kehittäminen sekä parantaminen.

Tornion KaMa-Palvelut Oy:n toiminnan perustana ovat tyytyväiset asiakkaat sekä luotettava yhteistyö asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa.

Jotta yrityksen toiminta olisi joustavaa ja luotettavaa, tulee henkilökunnalla olla korkea ammattitaito.

Yrityksen jatkuvuuden ja kehityksen turvaamiseksi, tulee toiminta olla kannattavaa ja tämä edellyttää systemaattista tuloksen analysointia.

Yritys pitää erittäin tärkeänä jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.

Toiminta perustuu voimassa olevien lakien, sopimusten ja ohjeiden noudattamiseen.

Sillankaiteiden valmistukselle
CE-merkintä EN 1317-5

Teräsrakenteiden valmistukselle
CE-merkintä EN 1090-1

ISO 9001 laatujärjestelmä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä

Asbestityöluvat

TRY palosuojamaalauspätevyydet

RALA- pätevyys

TURVALLISUUS

Meille avaintekijöitä on henkilöstön koulutus, motivoituneisuus, ongelman ratkaisukyky, turvallisuusasenne ja sitoutuminen töihinsä.
Palvelun tuottajana Tornion KaMa-Palvelut tavoittelee turvallisen toiminnan parantamista ja varmentamista kaikissa toimialoissa, jota yritys harjoittaa.
Koska palvelujen tuottamisen tulee olla mahdollisimman turvallista ja riskitöntä, halutaan panostaa turvalliseen toimintaan yhä enemmän.

Jotta turvallisuus voidaan taata, on laadittu turvallisuussuunnitelma, jota toteutetaan kaikissa yrityksen toiminnoissa ja työmaissa.
Turvallisuuden tärkeys on koko yrityksen toiminnan laatuun sekä työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava asia.
Turvallisuus suunnitelman tavoitteena on tuottaa yritykselle mahdollisimman suuri hyöty


EETTISYYS

 

Tornion KaMa-Palvelut Oyn toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa eettinen ohjeistus.

Tätä täydentävät kaikki meidän sisäiset ohjeet. Eettisen toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että toimimme pitkäjänteisellä, vastuullisella ja kestävällä tavalla, ottaen huomioon henkilöstö- ympäristö- talous- ja muut sidosryhmät. Tämä ohje kattaa kaikki yrityksemme toimialat, sekä niiden henkilöstön.

REHELLISYYS

Sitoudumme liiketoiminnassamme avoimuuteen, rehellisyyteen, lahjomattomuuteen, sekä kaikkiin lakien, viranomaisohjeiden ja määräysten noudattamiseen kaikkialla missä toimimme. Työntekijöiden ja johtajiemme odotetaan ajavan yrityksen etua ja toimivan vastuullisesti.

Otamme huomioon toiminnassamme sekä kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksia toimissamme henkilöstöä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Tornion KaMa-Palvelut Oy edellyttää työtapaa, joka perustuu:

Voimassaolevien lakien ja asetusten noudattamiseen

Reiluun yhteistyöhön työkavereiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kesken

Asiakaslähtöisyyteen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen

Ammattitaidon ja itsensä kehittämiseen

Työn parhaaseen mahdolliseen suorittamiseen

Tietojen salassapito / huolellinen säilyttäminen

Yrityksen tavoitteisiin pyrkiminen

Toimintajärjestelmien tavoitteena on tukea ja edistää työmme tehokkuutta ja kyvykkyyttä.

Kehitämme järjestelmiämme ja tapojamme niin että ne täyttävät ISO 9001 standardin.

Järjestelmän toimivuutta todennetaan johdon katselmusten, ja ulkopuolisten sertifioiden ja auditointien kautta.

 

IHMISOIKEUDET

Kunnioitamme yrityksenä YK:n ihmisoikeuksia yleismaailmallista julistusta.

  • Emme teetä pakkotyötä, emmekä hyväksy lapsityövoimaa
  • Emme syrji, uhkaile tai häiritse uskontoon, sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaalisen suuntauksen, vammaisuuden, iän, poliittisen mielipiteen, ammattiliiton jäsenyyden, etniseen taustan tai rodun perusteella.
  • Työntekijöitä, ja työkavereita kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella ja arvokkuudella. Työpaikkamme on turvallinen, jossa ei kiusata, eikä sallita minkäänlaista ahdistelua.
  •  

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Meille on tärkeää rakentaa työyhteisöstä luottamuksellinen ja innostava osaavan henkilöstön voimin, joka auttaa yritystämme tavoitteiden saavuttamisessa. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota työntekijöiden oppimiseen, ja hyvinvointiin, sekä rakennamme heille turvallisempaa ja parempaa työympäristöä.

Kohtelemme kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme jokaisen ihmisen yksityisyyttä ja arvoa, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, uhkailua tai häirintää.

Pidämme henkilöstöstämme huolta, ja annamme kaikille mahdollisuuden pitää työkykyä yllä vapaa-ajallakin sekä kannustamme liikkumaan.

Työsuojelutoimintamme on järjestelmällistä ja kehitämme sitä jatkuvasti. Arvioimme säännöllisesti työpaikkamme, – ja tehtävien vaaroja. Tällä tavoin pystymme edistämään ja parantamaan työelämänlaatua yhteisössämme.

Edistämme yrityksessämme myös nuorten työelämäntaitoja. Otamme mahdollisuuksien mukaan työharjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä.

 

TALOUDELLINEN VASTUU

Pyrimme jatkuvasti kannattavaan toimintaan, jonka avulla pystymme jatkuvaan kehitykseen. Kannattavaan toimintaan pyrkiminen on myös edellytys sille, että pystymme pitämään huolta henkilöstöstämme, suorittamaan velvoitteemme yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle myös taloudellisesti, sekä kantamaan vastuun ympäristöstä

Kunnioitamme asiakkaita, ja kilpailijoitamme ja kohtelemme heitä sekä heidän työtään ammatillisella kunnioituksella.

Kilpailemme reilusti ja rehellisesti kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Emme tarjoa, emmekä ota vastaan lahjuksia, palveluita, hyödykkeitä, tms. jotka ylittävät normaalin kohteliaisuuden sekä edustuskulujen rajat

Rehellisellä ja avoimella viestinnällä pidämme yrityksemme mainetta yllä. Suojelemme liikesalaisuuksia, ja omaisuuttamme, ja haluamme velvoittaa kaikkia toimittajiamme, alihankkijoitamme, yhteistyökumppaneita, henkilöstöä yms. noudattamaan voimassa olevia lakeja, kansainvälisiä sopimuksia, kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä varjelemaan liikesalaisuuksia. Tällöin pystymme tavoittelemaan molempia osapuolia hyödyttävää suhdetta.

Emme hyväksy emmekä tue rahanpesua.

 

YMPÄRISTÖVASTUU

Pitkäaikaisia tavoitteitamme on sekajätteen pienentäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen, ja kaikenlaisten päästöjen vähentäminen.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristön kuormitusta, ja etsimme jatkuvasti ratkaisuja toimia niin että pystymme säästämään luonnonvaroja.

Tornion KaMa-Palvelut Oy:n henkilöstö sitoutuu noudattamaan tätä eettistä ohjeistusta, ja kaikki esimiesasemassa olevat huolehtivat omalla esimerkillä ohjeen täytäntöönpanosta.

Esimiesten vastuulla on huolehtia, että tämä on työntekijöiden saatavilla ja käy tarvittaessa ohjeen läpi heidän kanssa, sekä ovat vastuussa alaistensa toimintatavoista.

Mahdollisista rikkomuksista tätä ohjeistusta vastaan tulee antaa viipymättä lähimmälle esimiehelle korjaavia toimenpiteitä varten.

Torniossa ­10.10.2018

Tornion KaMa-Palvelut Oy, johtoryhmä